Pijlers en thema’s

Pijler 1

Natuurverbetering naar een veerkrachtig ecosysteem

Dit thema betreft het fysieke (abiotische) deel van het ecosysteem. De Waddenzee verandert voortdurend en past zich aan op de veranderingen door klimaat en menselijk ingrijpen uit verleden en heden.

 • 1. Klimaatverandering

  Op de langere termijn gaat klimaatverandering een steeds grotere invloed uitoefenen op ecologie, waterveiligheid en menselijk medegebruik in zowel de Waddenzee als de Waddenregio eromheen. Allereerst worden de meest waarschijnlijke scenario’s en belangrijkste aandachtsgebieden in kaart gebracht, om van daaruit – samen met alle betrokken partijen – de benodigde maatregelen te plannen.


  Lees meer
 • 2. Natuurlijke dynamiek

  Waar het kan worden natuurlijke dynamische processen in de Waddenzee gestimuleerd; zoveel mogelijk hersteld of versterkt. Dit bereiken we door het wegnemen of het verminderen van opgeworpen barrières of invloeden.


  Lees meer
 • 3. Onderwaternatuur

  In grote lijnen is het bestaande beheer en beleid gericht op zichtbare en door de mens hooggewaardeerde natuurwaarden. De bescherming van natuur die zich onder het wateroppervlak bevindt heeft nog een inhaalslag te maken.


  Lees meer
 • 4. Vogels

  Voor vogels is de Waddenzee een belangrijke schakel in het leefgebied dat zich uitstrekt van de overwinteringsgebieden langs de kust van West-Afrika tot in de broedgebieden in Siberië. De activiteiten/projecten voor PRW die door de opdrachtgevers zijn aangedragen, bestaan uit de flyway-monitoring en het komen tot een zo veilig mogelijke en veerkrachtige Waddenzee voor vogels.


  Lees meer

Pijler 2

Transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik

De activiteiten/projecten in deze pijler zijn door de opdrachtgevers aangedragen en dragen bij aan de transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik. Binnen deze pijler werkt het programma aan de volgende thema’s:

 • 5. Visserij

  PRW blijft als verbindende partij de onafhankelijke secretariaten van de diverse visserij-akkoorden verzorgen. Ze ziet toe op het bereiken van de afgesproken doelen en jaagt waar nodig de innovatie aan. Volledig duurzaam (economisch) medegebruik vraagt om een volgende stap.


  Lees meer
 • 6. Bereikbaarheid en mobiliteit

  Met het oog op morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee is het relevant de vraag te stellen of verduurzaming van het huidige vervoerssysteem ook op de lange termijn leidt tot een duurzame en betrouwbare bereikbaarheid van Waddeneilanden en Waddenzeehavens.


  Lees meer
 • 7. Randen van het wad

  De ambitie is om de Waddenkust en eilanden ecologisch en sociaal economisch (weer) met elkaar te verbinden. Waarbij functies als natuur, waterveiligheid, landbouw en beleving zoveel mogelijk hand en hand gaan. En er experimenteer ruimte is voor pilots en ideeën.


  Lees meer
 • 8. Versterken kernwaarden werelderfgoed

  Een werelderfgoed vraagt naast bescherming en ontwikkeling óók om versterking van de kernwaarden ten behoeve van de natuur en de economie. De opdrachtgevers, belanghebbenden en gebruikers in het Waddengebied willen in alles wat zij doen in het gebied bijdragen aan een gebied van Werelderfgoedklasse, daartoe willen ze door PRW worden uitgedaagd.


  Lees meer

Rollen van het programma


Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) helpt de overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers om het perspectief dichterbij te brengen. Dit doet PRW aan de hand van vier rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden met focus op transities naar natuurverbetering en duurzaam (economisch) medegebruik.

Wenkend perspectief Waddengebied 2050

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een veerkrachtige Waddenecologie en een duurzame Waddeneconomie. Door het gebied centraal te stellen en tussen en naast de verschillende partijen te werken, wil PRW middels vier rollen (uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden) samen met alle betrokkenen transities in beweging brengen. Samen op weg naar een rijke Waddenzee voor mens en natuur!

Meer over perspectief 2050