Programmabureau

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een netwerkorganisatie geweest die koorddanste bij wind. Zij was: complementair, tijdelijk, stoutmoedig en flexibel. PRW stond als intermediair tussen beleid en beheer en bestond uit mensen die verbindingen leggen binnen en buiten de (Wadden-)organisaties. De kracht zat in het samenspel. Het programmabureau werkte nauw samen en bestond uit een kernteam en een programmateam.

in verbinding met omgeving en Waddengemeenschap

Het programma stond midden in een breder speelveld dat betrokken én op de hoogte moest zijn om het draagvlak van het perspectief te waarborgen en resultaten te bereiken. Naast de opdrachtgevers van het programma ging het daarbij om onder andere de eiland- en kustgemeenten, de gebruikers, de waterschappen, de Waddenacademie, het Waddenfonds, het Common Wadden Sea Secretariat en UNESCO. Waar nodig zocht PRW actief de samenwerking met andere partijen uit de Waddengemeenschap en werden ervaringen van het ‘leren door doen’ met elkaar gedeeld.

Een veerkrachtig en duurzaam Waddengebied vroeg ook om ideeën en oplossingen die van buiten de Wadden zelf kwamen. Een frisse blik was vaak van onschatbare waarde. Indien nodig, werden frisse denkers, professionals die los staan van de Wadden, creatievelingen, visionairs en jongeren om nieuwe ideeën en ontwikkelingen gevraagd en om te reflecteren op datgene wat we deden en waarom we dat deden.

Hieronder ziet u een schematische weergave van het programmabureau in verbinding met haar omgeving/Waddengemeenschap.