Klimaatverandering

Dit thema betreft het fysieke, (abiotische) deel van het ecosysteem. De Waddenzee verandert voortdurend en past zich aan op de veranderingen door klimaat en menselijk ingrijpen uit verleden en heden.

Klimaatverandering gaat waarschijnlijk ingrijpende gevolgen hebben op de Waddenzee en het land eromheen.

Ondanks de huidige zeespiegelstijging (circa 20 cm per eeuw) wordt de Waddenzee al bijna een eeuw ondieper. Dat proces kan de komende decennia nog doorgaan. Maar als de zeespiegelstijging te hard gaat, zullen droogvallende platen gaan verdrinken en komen waterkeringen in gevaar.

Daarnaast stijgt de zeewatertemperatuur en verzuurt het water steeds sterker, met waarschijnlijk grote gevolgen voor het ecosysteem.

Door de toenemende luchttemperatuur dreigt vooral in de zomer verdroging op het land, met toenemende verzilting en problemen voor de landbouw tot gevolg.

Zodoende heeft klimaatverandering een veelheid aan effecten, in de hele waddenregio: op zowel ecologie, waterveiligheid als menselijk medegebruik. Het is zaak de meest waarschijnlijke scenario’s in kaart te brengen en de belangrijkste aandachtgebieden te kiezen, om vervolgens samen met beheerders, beleidmakers, bewoners en gebruikers maatregelen te plannen.