Natuurlijke dynamiek

Waar het kan worden natuurlijke dynamische processen in de Waddenzee gestimuleerd; zoveel mogelijk hersteld of versterkt. Dit bereiken we door het wegnemen of het verminderen van opgeworpen barrières of invloeden. Dit draagt bij aan een veerkrachtige natuur en behoud van het Waddengebied als klimaatbuffer.

Onder dit thema vallen diverse activiteiten/projecten (‘nature based solutions’) die door de opdrachtgevers aangedragen zijn: een herstelproject en bewustwording natuurlijke dynamiek eilandstaarten, de aanpak en pilots van slikvelden, een maatregelenpakket verminderen impact van bodemberoerende activiteiten, een haalbaarheidsstudie en pilots benutting slib Waddenzee en de strategieontwikkeling duurzaam en efficiënt onderhoud jachthavens.