Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

donderdag 28 februari 2019

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

Als eerste stap is er daarom een verkenning uitgevoerd naar relevante vogelsoorten en is er een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens.

Hoogwatervluchtplaatsen

De lijst van 57 vogelsoorten in de Waddenzee die hvp’s gebruiken is teruggebracht tot een shortlist van 12 soorten. Dit geeft richting aan de analyse. Het gaat dan om soorten als de bontbekplevier, scholekster en tureluur.

Daarnaast is er een lijst gemaakt van de benodigde gegevens. Het gaat dan onder meer om data over vogeltellingen bij hvp’s, de locatie van het voedselaanbod en verstoringsgegevens.

Kansen en knelpunten

Het uiteindelijke doel is om de kansen en knelpunten voor verbetering van hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s) in kaart te brengen en daarbij het handelingsperspectief te schetsen.

De voorverkenning is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga, SOVON Vogelonderzoek en Ecospace.

Flyway

Voor veel vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute is de Waddenzee een onmisbare schakel als broed-, stop- en overwinteringsplaats. Vogels zoeken tijdens laag water voedsel op de droogvallende delen van het wad en rusten tijdens hoogwater op droogblijvende gebieden.