Jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 online

vrijdag 24 januari 2020

In ons digitale jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2019 blikken we terug op het afgelopen jaar.  Op 1 maart startte het nieuwe Programmaplan Wad Veerkrachtig! voor opnieuw 4 jaar (2019-2022). In het jaarverslag lees je terug wat we, samen met tal van andere partijen, hebben gedaan aan de 8 thema’s en wat daarmee is bereikt in 2019.

Als netwerkorganisatie van overheden, natuurorganisaties en gebruikers werken we aan onze gezamenlijke ambitie om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken en aan de transitie naar duurzaam economisch medegebruik. PRW werkt daarin aan 8 thema’s en vanuit 4 rollen: uitdagen, aanjagen, ontwikkelen en verbinden. Het Waddengebied staat daarin altijd centraal. Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste resultaten waar PRW een rol in heeft gespeeld. We werkten daarin samen met bewoners, gebruikers, maatschappelijke organisatie en overheden aan een rijke Waddenzee.

Financiën

In het jaarverslag is ook een financiële paragraaf opgenomen. Het programma had in 2019 een budget voor het initiëren en faciliteren van projecten binnen de 8 thema’s van 1,7 miljoen.  Daarnaast leverden de opdrachtgevers circa 8 fte aan het programma. De bedrijfsvoering (ondersteuning, financiële middelen, automatisering, etc.) is ondergebracht bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Tweede Kamer

Dit jaarverslag van PRW is een verantwoording over de uitvoering van het Programmaplan in 2019. De voortgang van de resultaten bespraken we periodiek in het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Dit fungeert als Raad van Toezicht. Tezamen met het jaarverslag over de mosselvisserij (wordt nog aan gewerkt), wordt het jaarverslag PRW aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.