Early Warning Systeem voor effecten van klimaatverandering op Waddennatuur nu online

maandag 19 december 2022

PRW’ers Hein Sas en Leo Bruinzeel ontwikkelden een Early Warning Systeem (EWS) voor de effecten van klimaatverandering op de Waddennatuur (link: ews.rijkewaddenzee.nl). Hiermee kunnen alle betrokken partijen bij het beleid en beheer van de waddennatuur inzicht krijgen in de effecten van toekomstige klimaatverandering op natuurwaarden.

Wetenschappelijke onzekerheid

En er is natuurlijk nog erg veel wetenschappelijke onzekerheid wat er allemaal door klimaatverandering gaat gebeuren. Maar tegelijkertijd is de urgentie om dat in beeld te brengen groot. Wachten totdat effecten zichtbaar zijn, betekent namelijk meestal dat maatregelen te laat komen. Gelukkig hebben de opstellers veel medewerking gekregen uit wetenschappelijke kring. Het EWS strekt zich uit tot 2050, want daarna worden alle inschattingen wel erg onzeker. 

Homepage van EWS

Gelaagde informatiebasis

De benodigde informatiebasis is gelaagd, want je moet niet alleen weten wat de relevante klimaateffecten zijn, maar ook hoe die doorwerken op de gekozen indicatorsoorten en –habitats. Voor trekvogels, uiteraard heel belangrijk in de Waddenzee-context, moet je dat zelfs weten langs de hele Oost-Atlantische Flyway.

Daarom is een websysteem gebouwd, dat die verschillende lagen en gebiedsinwerkingen zichtbaar maakt. De indicatorsoorten en –habitats zijn voorzien van een rood, oranje, groen of grijs merkteken. Dit hangt samen met de eindoordelen: ‘er is waarschijnlijk een negatief effect’, ‘er is mogelijk een negatief effect’,  ‘er is een positief of neutraal effect’, dan wel ‘het effect is onbekend’ als gevolg van klimaatverandering. Dat laat in één keer zien hoe de toekomst voor deze natuurwaarden wordt ingeschat.

Voortzetting door Rijkswaterstaat

Uiteraard valt er nog veel te verbeteren en uit te breiden, en moet het systeem regelmatig geactualiseerd worden, want veel weten we nog niet. Dat werk gaat plaatsvinden onder regie van Rijkswaterstaat, want dat is de organisatie die het EWS van PRW overneemt.

Meer informatie:

Drs. H. (Hein) Sas, Tel: +31 (0)6 53 19 34 95. E-mail: hsas@xs4all.nl.

L. (Leo) Bruinzeel, Tel: +31 (0)6 15 28 92 16. E-mail: leo.bruinzeel@vogelbescherming.nl.