Ontwikkelen beheermaatregelen betreffende klimaatverandering

Alle vogels die een bezoek brengen aan de Waddenzee hebben dezelfde behoeften: voldoende voedsel, rust, en veiligheid. Bij voldoende voedsel gaat het niet alleen om de aanwezigheid hiervan in het gebied, maar ook om de bereikbaarheid ervan en/of de vogels ongestoord kunnen eten. Dat het niet goed gaat met de broedvogelpopulaties heeft verschillende oorzaken, zoals het vastleggen van de kust, verstoring en een gebrek aan voldoende beschikbaar voedsel. Ook klimaatverandering heeft een belangrijk effect op de Waddenzee en daarmee ook op de vogels die er leven.

De opdrachtgevers vinden dat er urgentie is om de effecten van klimaatverandering voor vogels in kaart te brengen, evenals de maatregelen die getroffen kunnen worden om hen te hulp te schieten. Het huidige monitoringssysteem, waarbij met name naar vogelaantallen wordt gekeken en reactief actie wordt ondernomen is onvoldoende. Om proactief in te kunnen spelen op de veranderingen is het van belang om een early-warning-systeem te ontwikkelen waarbij de benodigde beheermaatregelen worden getroffen om de vogels een zo gezond en veilig mogelijke plek te bieden in de Waddenzee.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • De verwachte effecten van klimaatverandering voor vogels in de Waddenzee zijn in kaart gebracht en in 2020 is een plan met maatregelen opgesteld om proactief te kunnen inspelen op de klimaatverandering;
  • Een (trilateraal) maatregelenpakket is in 2021 gereed;
  • Een early-warning-systeem is ontwikkeld in 2022.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit