Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

donderdag 27 maart 2014

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk, Harlingen-Zwarte Haan (Friesland) en Delfzijl-Eemshaven bieden nog onbenutte kansen voor deze wadvogels.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Vogelbescherming Nederland. In de verkenning langs de Waddenzee zijn vier representatieve soorten onderzocht. De scholekster (overwinterende steltloper), de visdief en noordse stern (broedende viseters) en de kluut (broedende ‘slikscharrelaar’). De vraag die centraal stond in het onderzoek was waar men in het Waddengebied inrichtingsmaatregelen zou kunnen nemen om de negatieve trend van bedreigde vogelsoorten om te buigen.

Kansrijke maatregelen
Voor de Noordse stern en de Visdief zullen nieuwe broedgebiedjes langs de Afsluitdijk en in de kop van Noord-Holland een positieve invloed hebben op het aantal broedparen in de Nederlandse Waddenzee. Langs de noordelijke Dollard is het voor deze soorten belangrijk een permanent geschikt broedgebied te realiseren. Voor broedende kluten liggen kansen in de kop van Noord-Holland, Noord-Friesland en de zuidelijke Dollard. Scholeksters en andere schelpdieretende steltlopers lijken gebaat bij uitbreiding van hoogwatervluchtplaatsen in Noord-Friesland (tussen Harlingen en Zwarte Haan).

Bedreigingen
Op de bovengenoemde plekken zijn er belangrijke bedreigingen, vooral voor de broedvogels. Langs de vastelandskust is dat vooral predatie (door vossen, katten en ratten), daarnaast kunnen verruiging van kwelders en overstromingen (vooral door voorjaarsstormen) een rol spelen. Op de eilanden bestaat de voornaamste bedreiging uit overstromingen, eveneens door voorjaarsstormen. Bij nieuwe inrichtingsmaatregelen is het van belang om deze bedreigingen te weren. Bijvoorbeeld door ze zo in te richten dat ze onbereikbaar zijn voor predatoren.

Het onderzoeksrapport wordt aanstaande vrijdag (28 maart 2014) officieel gepresenteerd in Castricum (meer info: hier). Het wordt besproken met beheerders en beleidsmakers, zodat zij beter kunnen bepalen waar welke maatregelen in en om de Waddenzee nodig zijn. Zo worden deze belangrijke vogelsoorten ondersteund en er wordt dan beter voldaan aan de instandhoudingsdoelen van Natura-2000.