Flyway

Met een monitoringssysteem langs de hele Oost-Atlantische route van trekvogels kan de gezondheid van trekvogelpopulaties worden gemeten en kunnen knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. In de periode 2011-2014 is een raamwerk voor flywaymonitoring ontwikkeld en een eerste simultaantelling uitgevoerd.

De jaarlijkse monitoring van geselecteerde gebieden langs de Westkust van Afrika wordt tussen 2016 en 2018 voortgezet (met eens in de zes jaar een totaaltelling). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het West-Afrikaanse BirdLife CMB (Coastal Migratory Birds)-project. De focus ligt op het verbinden van bestaande methoden, waarbij vooral het meten van bedreigingen in de West-Afrikaanse kustgebieden verder verbeterd wordt. In januari 2017 zal hiermee geoefend worden tijdens een simultaantelling in alle West-Afrikaanse overwintergebieden. De resultaten worden verwerkt in het Wadden Sea Quality Status Report.

In 2014 hebben twintig partners, waaronder Nederlandse, de Wadden Sea Flyway Vision ondertekend. In de periode 2016-2018 zal PRW met deze en nieuwe partners spreken over de (inter)nationale beschermingsopgave voor gezonde trekvogelpopulaties in het Waddengebied.

Na de ontwikkelfase (die loopt tot 2018) is de financiering van de flywaymonitoring nog niet gegarandeerd. PRW doet daarom een verkenning naar financieringsbronnen voor de middellange en lange termijn. Overheden, institutionele fondsen en het bedrijfsleven worden uitgenodigd aan de financiering bij te dragen.