Ondertekening gezamenlijke Visie Wadden Sea Flyway-Initiative

maandag 2 september 2013

De Waddenzeelanden zijn van plan een gezamenlijke visie te ondertekenen over het belang van de Waddenzee in de vliegroute van vogels tussen Afrika en het Arctische gebied. Deze visie zal worden ondertekend op de Trilaterale Ministersconferentie in het Deense Tønder in februari 2014.

De visie over de Flyway (zoals de internationale term luidt voor deze vogeltrekroute) moet de samenwerking versterken over het gehele Flyway-gebied. Dit geldt voor het beheer van trekvogels en het onderzoek naar trekvogels die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het gaat ondermeer om soorten zoals kanoetstrandloper, lepelaar, grote stern, rosse grutto en drieteenstrandloper.

Monitoring en onderzoek
De visie moet nog defitinitef worden opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een aantal basisprincipes. Die principes staan nu online. De kern daarvan is dat gezamenlijke monitoring en onderzoeksactiviteiten langs de gehele Oost- Atlantische Flyway van enorm belang zijn voor een effectieve bescherming van de ecologische (maar ook economische) waarde van de Flyway.

Aanbeveling Werelderfgoed
Daarmee borduurt deze Visie verder op de aanbeveling van de UNESCO bij de toekenning van het Waddengebied tot Werelderfgoed in 2009. Die aanbeveling was namelijk het versterken van de samenwerking op het gebied van internationale trekroutes van vogels (flyways).

Het Programma naar een Rijke Waddenzee werkt al aan het versterken van deze internationale Flyway. Op dit moment is er erg weinig kennis over Wadvogels in West-Afrika. De afgelopen jaren zijn er vrijwilligers geworven en workshops georganiseerd in verschillende West-Afrikaanse landen. Begin 2013 was er een eerste simultaantelling.

In januari 2014 zal deze simultaantelling voor het eerst langs de hele Oost-atlantische trekroute plaatsvinden. Op die manier neemt onze kennis toe en kunnen we Wadvogels beter beschermen!