Het Wadden Sea Flyway Initiative

woensdag 11 april 2012

PRW ontwikkelt op dit moment samen met het Duitse natuurministerie een integraal monitoringsysteem voor de bescherming van trekvogels van de Waddenzee. De samenwerking – het Wadden Sea Flyway Initiative – vloeit voort uit het streefbeeld van de Rijke Waddenzee en de vraag vanuit de UNESCO bij de Werelderfgoedaanwijzing om de samenwerking en monitoring langs de flyway te versterken.

De gezondheid van Waddenzee trekvogelpopulaties in de Oost-Atlantische trekroute, is grotendeels onbekend. Dit in tegenstelling tot de  ontwikkelingen in de Waddenzee die wel goed worden gemonitord. Zonder gegevens over de overwintergebieden in West-Afrika, weten we niet waar langs de trekroute aan de knoppen gedraaid moet worden om negatieve trends te keren. Daarom ontwikkelt PRW een  standaard voor monitoring en – onderzoek van Waddenzee trekvogelpopulaties.

Grote Simultaantelling
De komende drie jaar wordt gewerkt aan een raamwerk dat bestaande gegevens aanvult met belangrijke kennishiaten en deze synthetiseert tot een bruikbare maatstaf voor beleid en beheer. Tot de belangrijkste omissies in kennis van wadvogels behoren de populatieontwikkelingen in de overwinteringsgebieden in West-Afrika. In januari 2014 voeren we daarom een grote simultaantelling uit. Van Mauritanie tot Sierra Leone worden op het zelfde moment overwinterende wadvogels geteld. Tegelijkertijd creëren we mogelijkheden voor de verdere  implementatie en voortzetting van de gestarte monitoring en onderzoek langs de vliegroute in West-Afrika. De Duitse BMU vult het werk van PRW aan door een beheerstandaard voor de West-Afrikaanse overwintergebieden te ontwikkelen, met focus op de opbouw van capaciteit.

Waarom is het Wereld Erfgoed van de Waddenzee zo belangrijk?
Het is niet voor niks dat UNESCO de Waddenzee in 2009 tot Internationaal Wereld Erfgoed heeft uitgeroepen. Voor zo’n tien tot twaalf miljoen wadvogels is de Waddenzee een tussenstation in de route van Arctische broedgebieden naar de wintergebieden in West-Afrika. Deze vogels zijn aangewezen op een beperkt aantal West-Afrikaanse kustgebieden om te overwinteren. Zo vormen de Arctische broedgebieden, de Waddenzee en de West-Afrikaanse kustgebieden één geheel. Trekvogels als de kanoetstrandloper, lepelaar, grote stern, rosse grutto en drieteenstrandloper geven ook iets terug tijdens hun verblijf: ze dragen bij aan het evenwicht van de voedselketen van de Waddenzee. 

Meer info: Wadden Sea Flyway