Flyway-monitoring: borgen en overdragen

De ‘flyway’ is de Oost-Atlantische trekroute die vogels jaarlijks afleggen tussen de arctische broedgebieden en de overwintergebieden langs de westkust van Afrika. De Waddenzee vormt op die trekroute een onmisbare schakel als broed-, stop- en overwinterplaats – en is daarmee onderdeel van een groter geheel. Uit de flyway-monitoring die tussen 2012 en 2018 door PRW mede is aangejaagd en uitgevoerd blijkt dat de Waddenzee een zwakke schakel is voor trekvogels van de Oost-Atlantische trekroute. Met name de vogels die in het Waddengebied broeden, maar ook een aantal populaties die doortrekken of overwinteren in het Waddengebied hebben het zwaar.

Er is dus iets aan de hand in de Waddenzee en er zijn maatregelen nodig om de populatie in stand te houden. Gedegen monitoring langs de gehele flyway is hierbij essentieel. De afgelopen periode heeft PRW  een faciliterende en uitvoerende rol gespeeld in samenwerking met Wadden Sea Flyway Initiative (WFSI), Arctic Migratory Birds Initiative (AMBI) en het Africa-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA). De operationele vorderingen zijn dusdanig dat halverwege de nieuwe programmaperiode een stapje terug gedaan kan worden. Mede ook vanwege de start in 2018 van het Europese L’ Instrument Financier pour l’ Environnement Integrated Projects (LIFE-IP) actie ‘Flyway Wadden’. Om de consistentie en de kwaliteit te borgen, beheert PRW de komende twee jaar nog het monitoringprogramma en zoekt zij tegelijkertijd naar een nieuwe eigenaar van de flyway-monitoring aan wie zij haar taken kan overdragen.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Flyway-monitoring is uitgevoerd tot 2021;
  • Het eigenaarschap van de flyway-monitoring is overgedragen per 1 januari 2021;
  • Structurele financiering van flyway-monitoring is vanaf 2021 meerjarig geborgd;
  • Het communicatietraject over de flyway-monitoring is afgerond in 2020.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit